L-CKD 220
L-CKD 220
Full Screen

Dầu bánh răng Sinopec L-CKD 220 HD

  • – Dầu bánh răng công nghiệp
  • – Độ nhớt ISO VG 220

Dầu bánh răng Sinopec L-CKD 220 HD “- Dầu bánh răng công nghiệp
– Độ nhớt ISO VG 220”