khanhthinhthanh.com

CÔNG TY TNHH KHÁNH THỊNH THÀNH

Dầu bánh răng Sinopec L-CKD 68 HD
- Dầu bánh răng công nghiệp
- Độ nhớt ISO VG 68
0918.066.161
Dầu bánh răng Sinopec L-CKD 100 HD
  • - Dầu bánh răng công nghiệp
  • - Độ nhớt ISO VG 100
0918.066.161
Dầu bánh răng Sinopec L-CKD 150 HD
- Dầu bánh răng công nghiệp
- Độ nhớt ISO VG 150"
0918.066.161
Dầu bánh răng Sinopec L-CKD 220 HD
  • - Dầu bánh răng công nghiệp
  • - Độ nhớt ISO VG 220
0918.066.161
Dầu bánh răng Sinopec L-CKD 320 HD
- Dầu bánh răng công nghiệp
- Độ nhớt ISO VG 320"
0918.066.161
Dầu bánh răng Sinopec L-CKD 460 HD
- Dầu bánh răng công nghiệp
- Độ nhớt ISO VG 460"
0918.066.161
Dầu bánh răng Sinopec L-CKD 680 HD
  • - Dầu bánh răng công nghiệp
  • - Độ nhớt ISO VG 680
0918.066.161